Bli aktiv i Valdresbanen

Bli aktiv i Nye Valdresbanen

Nye Valdresbanen har mange entusiastiske medlemmer som både med pengestøtte og ulønnet arbeidsinnsats støtter opp om foreningens formål, som er å opprettholde togdrift på Valdresbanen. Uten denne støtten hadde Valdresbanen antagelig ugjenkallelig vært en saga blott.

Vi ønsker nå å trekke flere av foreningens nesten 500 medlemmer inn i arbeidet med togdriften og alt arbeid som er nødvendig for å få til dette, slik at vi blir en mest mulig aktiv forening, og de fleste kan bidra med ett eller annet. For de fleste av arbeidsoppgavene er det unødvendig med jernbanefaglig bakgrunn, så vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss, så finner vi sikkert noe som passer akkurat deg.

Under følger en oversikt over personellkategorier som vi trenger og noen kvalifikasjoner som kreves for noen av jobbene

Daglig leder
Må ha godt generelt kunnskapsnivå om jernbanedrift, kjennskap til hovedprinsippene i sikkerhetsstyring og god kjennskap til AS Valdresbanens organisasjon.

Sikkerhetsleder
Må ha god kjennskap til og erfaring med utarbeidelse og vedlikehold av styringssystemer, gode kunnskaper om jernbanedrift og god kjennskap til AS Valdrebanens organisasjon og sikkerhetsstyringssystemer.

Materiellteknisk ansvarlig
Må ha utdanning i mekanikk eller elektronikk på høgskolenivå og god kjennskap til AS Valdresbanens rullende materiell.

Ombordansvarlig
Det er konduktøren, ikke lokføreren, som er ombordansvarlig og sjef (togfører) på toget. For å være ombordansvarlig på AS Valdresbanens tog, må man samtidig være autorisert som ombordansvarlig hos NSB AS og ha gjennomgått NSB-skolens modul «Ombordansvarlig i lokaltog» eller tidligere godkjent togføreropplæring ved NSB med tilleggskurs som gir samme kompetanse.

I tillegg må man ha gjennomgått og bestått AS Valdresbanens opplæringsmoduler for organisasjon, sikkerhets og driftsprosedyrer, samt trafikksikkerhetstjeneste og typekurs for motorvognmateriell type 86/91 for konduktørpersonalet.

Ombordassistent
Den som skal være ombordassistent i AS Valdresbanen må samtidig være autorisert som ombordansvarlig, billettør eller konduktørassistent hos NSB AS. Ombordassistent skal ha gjennomgått NSB-skolens moduler «personlig sikkerhet» og «kundesikkerhet».

Lokomotivfører
Den som skal tjenestegjøre som lokomotivfører i AS Valdresbanen må samtidig være autorisert som lokomotivfører for trafikk på det offentlige jernbanenettet i Norge hos NSB AS eller CargoNet. Vedkommende skal ha gjennomført og bestått opplæring i følge Norsk Jernbaneskoles «Læreplan for lokomotivfører», NSB-skolens «Opplæringsplan for lokomotivpersonalet» eller tidligere godkjent lokomotivføreropplæring ved NSB med tilleggskurs som gir samme kompetanse.

Materielleder
Må ha solid praktisk erfaring som lokomotivfører på den typen trekkraftmateriell AS Valdresbanen benytter. Materielleder må også gjennomgå AS Valdresbanens Opplæringsmodul for materielleder, organisasjon, sikkerhet og driftsprosedyrer samt Trafikksikkerhetstjeneste i AS Valdresbanen.

Tjenestefordeler
må ha gjennomgått opplæringsmodul Tjenestefordeler, Innføring i jernbanedrift og Organisasjon, sikkerhet og driftsprosedyrer i AS Valdresbanen.

Ruteplanlegger
må gjennomgå følgende opplæring: AS Valdresbanens opplæringsmodul Ruteplanlegger, Innføring i jernbanedrift og Organisasjon, sikkerhet og driftsprosedyrer i AS Valdresbanen.

Klargjører
er ansvarlig for at toget er i driftsklar stand. Vedkommende må ha gjennomgått følgende opplæringsmoduler: Klargjører, Innføring i jernbanedrift og Organisasjon, sikkerhet og driftsprosedyrer i AS Valdresbanen.

Vaktleder
er ansvarlig for å være tilgjengelig på telefon så lenge toget er i trafikk, og kontrollere at togpersonalet på den aktuelle tur er kompetente i henhold til regelverket. Vaktleder mottar ev feilrapporteringer fra lokomotivfører og sender rapport til materielleder. Dette gjøres elektronisk, så tilgang til en datamaskin er en forutsetning. Du kan gjerne være hjemme under tjenesten.

Det trengs ingen jernbanefaglig yrkesbakgrunn for å tjenestegjøre som vaktleder, men vedkommende må ha gjennomgått opplæringsmodulene Vaktleder, Innføring i jernbanedrift og Organisasjon, sikkerhet og driftsprosedyrer i AS Valdresbanen.

Dokumentasjonsansvarlig
er AS Valdresbanens «bibliotekar» og «arkivar». Vedkommende må oppbevare og sørge for at all slags dokumentasjon angående togdriften er tilgjengelig til enhver tid.

Dokumentasjonsansvarlig trenger ingen jernbanefaglig yrkesbakgrunn, men må ha gjennomgått AS Valdresbanens opplæringsmoduler Dokumentasjonsansvarlig, Innføring i jernbanedrift og Organisasjon, sikkerhet og driftsprosedyrer i AS Valdresbanen.

Togtekniker
er ansvarlig for å utføre eller lede selvstendigreparasjons-, vedlikeholds- eller ombyggingsarbeid på AS Valdresbanens rullende materiell. Togteknikeren, som må være over 18 år, autoriseres av materiellteknisk ansvarlig og må ha god kjennskap til materiellet og/eller fagområdet, ha gjennomgått og bestått opplæringsmodul «T ogtekniker», kjenne til gjeldende rutiner for innhenting av tillatelse til å igangsette arbeidet samt for kvittering og tilbakemelding etter utført arbeid.

I tillegg til disse funksjonene som er en forutsetning for å kunne kjøre tog, trenger vi personell både ute på sporet og for istandsetting og vedlikehold av 3 motorvogner og 1 styrevogn. En styrevogn er en vogn uten motorer, men med førerplass og styreinnretninger slik at toget kan styres derfra.

Tilsyn og vedlikehold av sporet mellom Eina og Dokka er Jernbaneverkets ansvar, men på grunn av etatens begrensede kapasitet og økonomi må vi i stor grad selv sørge for at sporet er farbart. Særlig gjelder dette rydding av vegetasjon og utbedring etter flomskader. Strekningen Dokka – Bjørgo er «nedlagt», dvs at den ikke lenger er en del av det nasjonale jernbanenettet, og derfor har Jernbaneverket ikke noe ansvar verken for visitasjon eller vedlikehold. Derfor må vi gjøre alt sammen med egne krefter. Skal vi klare å berge dette sporet for ettertiden, må vi sørge for at det blir brukt.

Langs hele Valdresbanen er det et gigantisk arbeid som må utføres for å få ryddet uønsket vegetasjon vekk fra sporet. Vi håper at noen av våre venner og medlemmer kan hjelpe oss med dette, og at kanskje også noen har maskiner de kunne ta med seg for å lette arbeidet. Ta kontakt med oss, så sørger vi for å organisere dugnaden.

Til å vedlikeholde/restaurere våre 4 togvogner trenger vi mange forskjellige kategorier fagfolk. Vi nevner i fleng motormekanikere, elektrikere, rørleggere, snekkere, salmakere/møbeltapetserere, malere/lakkerere. Vi trenger også kreative hjerner som kan tenke ut flere måter å tjene penger på.

Vi trenger dere alle sammen for å få alle vognene våre i drift, så meld deg til tjeneste jo før jo heller. Skriv et brev og fortell litt om deg selv til

AS Valdresbanen
Postboks 122
2901 Fagernes

eller ring Nils Håkon Sandersen (tlf. 920 39 100), eller send e-post:

nils@valdresbanen.no

Husk å oppgi navn, adresse, tlf.nr. ev. e-postadresse, slik at vi finner deg igjen.