Årsmøte i Nye Valdresbanen 2021

Alle medlemmer i Nye Valdresbanen inviteres til årsmøte på Dokka
stasjon lørdag 12. juni kl. 14.30.

Sakliste:
1. Åpning v/styreleder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Årsmelding for 2020-2021
5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2020
6. Fastsetting av årskontingent for 2022
7. Valg av styre, valgnemnd og revisor