Generalforsamling i AS Valdresbanen 2021

Alle aksjonærer inviteres til generalforsamling i AS Valdresbanen på
Dokka stasjon lørdag 12. juni kl. 14.00.

Sakliste:

1. Åpning v/styreleder
2. Godkjenning av innkalling og fullmakter
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
4. Årsberetning for 2020
5. Årsregnskap og revisjonsmelding for 2020
6. Valg av styre og valgnemnd