Historisk oversikt

 

 • 1875: Den statlige jernbanekommisjonen vurderer bygging av jernbane til Valdres.
 • 1899: Stortinget gir konsesjon til bygging av Valdresbanen.
 • 1900: S. Sørensen inngår kontrakt om bygging, som starter 1. Juli.
 • 1902: Valdresbanen blir åpnet fram til Dokka.
 • 1903: Valdresbanen blir åpnet fram til Tonsåsen.
 • 1906: Valdresbanen blir åpnet fram til Fagernes av kong Haakon 29. november.
 • 1935: AS Valdresbanen kjøper inn toget Kristine Valdresdatter med maksfart 100 km/t.
 • 1937: Staten tar over AS Valdresbanen.
 • 1949-62: Opprusting av Valdresbanen, med bl.a. bygging av den 750 m. lange Høgbergettunellen (mellom Etna og Tonsåsen)
 • 1953: NSB setter inn motorvognsett av typen BM86, og kjøretiden Fagernes – Oslo kommer ned i 4,5 t.
 • 1985: Ekspressbussen Valdresekspressen blir satt i rute Fagernes – Oslo (via Hønefoss). Passasjertallet på Valdresbanen reduseres med 19.000.
 • 1987: Jernbanerapport viser at en tysk type togsett kan bringe reisetiden Fagernes – Oslo ned i 3 t. og 15 min., men rapporten anbefaler nedleggelse.
 • 1987-88: Underskriftskampanje mot nedleggelse av Valdresbanen som resulterer i 6.000 underskrifter, overleveres samferdselsminister Kjell Borgen.
 • 1988: Stortinget legger ned Valdresbanen og flere andre sidebaner. Sporet skal ligge som beredskapsbane fram til Leira stasjon. Godstrafikken til Dokka skal gå som før. Siste ordinære passasjertog går fra Fagernes 31. desember 1988.
 • 1989: Foreningen Nye Valdresbanen blir stiftet 20. april, og får konsesjon for kjøring av turisttog.
  De første turene blir arrangert 22. – 30. juli, og samlet ca. 1.100 passasjerer fordelt på seks turer.
 • 1991: Oppriving av jernbanesporet mellom Leira og Fagernes. Natur og Ungdom aksjonerer, men blir fjernet av politiet. Ny underskriftaksjon med 5.000 underskrifter har ingen virkning. Driftsselskapet A/S Valdresbanen blir stiftet 19. april 1991.
 • 1996: 90-års jubileum for Valdresbanen med utgivelse av Valdresbanebok, Kupe-Ciceron med CD/kassett, postkortserie og kjøring av damptog på jubileumsdagen 29. september.
 • 1997: A/S Valdresbanen går i 1997/98 til innkjøp av tre motorvogner og en styrevogn. A/S Valdresbanen får konsesjon til å starte med dresinutleie i turistsesongen på Leira stasjon.
 • 1998: Første tur med eget tog. Turen går til Veggli på Numedalsbanen, der man skal hente en nyinnkjøpt styrevogn.
 • 2001: Rettsak mot Samferdselsdepartementet ble vunnet to ganger i Namsretten høsten 2001.
  Stortinget slutter seg 13. desember 2001 til et forslag om å rive opp sporet mellom Leira og Bjørgo.
 • 2002: Mai/juni – skinnegangen mellom Bjørgo og Leira revet. Forslaget om å rive strekningen ble høsten 2001 lagt inn som et underpunkt i forslaget til statsbudsjett for 2002, og det skjedde uten at flere statsråder i regjeringen Bondevik var orientert. Nye Valdresbanen gir ut boka 100 år på sporet – om Gjøvikbanen med sidebaner.
 • 2003: Statens Jernbanetilsyn gir AS Valdresbanen tre års trafikktillatelse Gjøvik – Dokka, og i oktober kan AS Valdresbanen starte prøvekjøring på Gjøvikbanen og Valdresbanen ved hjelp av innleid 86-sett fra Nordisk Jernbaneklubb.
 • 2004: AS Valdresbanen utvider aksjekapitalen med 255.400 kroner til 468.100 kroner.
 • 2005: AS Valdresbanen kan 5. august starte togtrafikk på Valdresbanen med egen motorvogn 86.12. Fra august til oktober 2005 reiste det 1 120 passasjerer med banen. Samlet passasjertall for Valdresbanen 1989-2006 er 13.385, og totalomsetning for AS Valdresbanen og Nye Valdresbanen er til sammen ca. 6 millioner kroner i denne perioden. Boka Valdresbanen i bilder av Nils Håkon Sandersen kommer ut.
 • 2006: 100-årsjubileet for Valdresbanens åpning fram til Fagernes ble markert med bokutgivelse og damptogkjøring i jubileumshelga 29.9 -1.10.06, der det til sammen ble solgt 1134 billetter på Valdresbanens arrangement.
 • 2007: 914 passasjerer transportert i 2007. Totalt 1989-2007: 14.299 passasjerer. Sesongen avkortet på grunn av ras mellom Fluberg og Odnes i forbindelse med flommen søndag 12. august. AS Valdresbanen har i høst bistått Jernbaneverket med omfattende reparasjonsarbeid på sporet etter at banefundamentet raste ut 2,5 km nord for Fluberg. 2007 var første sesong med utleie av tandemdresiner nord for Dokka. Sporet ryddet til km 160,7, til litt forbi Håkenstadtunnelen.
 • 2008: Kun kjøring åtte helger mellom Eina og Hov. Jernbaneverket ville ikke sette i stand banen mellom Hov og Dokka. Totalt 439 passasjerer. Totalt passasjertall 1989-2008: 14.738. Fem nye tandemdresiner innkjøpt. Dresinbanen ryddet Dokka-Tonsåsen. For første gang dresinutleie på hele strekningen. AS Valdresbanen og Nye Valdresbanen gir ut egen suvenirkalender.
 • 2009: Kun dresinkjøring.
 • 2010: Kun dresinutleie. Valdresbanen gir ut bildeboka «Norske jernbanebilder 2008».
 • 2012: AS Valdresbanen kjøper inn en robeltralle (obw) som blir plassert på Dokka stasjon.
 • 2012: Rail Consult ferdigstiller tømmerrapport på oppdrag fra AS valdresbanen.2013: AS Valdresbanen arrangerer 25. januar 2013 seminar i rådhuset på Dokka der Ove Skovdal og Bjørn Bryne i Railconsult presenterer Mulighetsstudien for ny tømmertransport på Valdresbanen.  Før seminaret var det bedriftsfrokost om temaet i Landsbyen Næringshage.
 • 2012/2013: AS Valdresbanen utarbeider «Valdresbanen som kulturhistorisk bane; dresiner til opplevelser» – en kompetanseveiviser og forretningsplan for AS Valdresbanen i samarbeid med Land næringshage og Business Innovation Programs.
 • 2014: Valdresbanen kjøper inn en Liebherr skinnegående hjulgraver  til bruk ved vegetasjonsrydding og utbedringer på banen.
 • 2015:  Samferdselsdepartementet gir AS Valdresbanen – etter ønske fra Nordre Land kommune – grønt lys for dresinutleie på strekninga Dokka-Hov.
 • 2016: AS Valdresbanen setter i gang dresinutleie på strekninga Dokka-Hov.
 • 2017: Nordre Land kommune legger ned turistinformasjonen på Dokka stasjon, noe som fører til at AS Valdresbanen etter initiativ frå Nordre Land kommune heretter har leid ut dresiner i samarbeid med Shell-stasjonen på Dokka. Det opprettes også dresinutleie fra Hov i samarbeid med beboer på Hov stasjon.
 • 2018: Oppland fylkeskommune sier ja til treårig dresinprosjekt på Valdresbanen, med økonomisk støtte fra Oppland fylkeskommune og kommunene Nordre Land, Etnedal og Søndre Land og venneforeningen Nye Valdresbanen , samt egenfinansiering frå AS Valdresbanen.
 • 2018: Ett års prøveprosjekt med dreisinutleie frå Tonsåsen til Bjørgo settes i gang i samarbeid med Valdres Villmarkssenter på Tonsåsen.
 • 2019: AS Valdresbanen gir ut boka «Jernbaneeventyret» av Jahn Børe Jahnsen.
 • 2020: Det blir satt ny dresinrekord på Valdresbanen med 1.628 passasjerer. Samlet passasjerantall fra starten på Leira i 1997 er 12.877. Antall togpassasjerer i AS Valdresbanens regi er 14.738 (1989-2008).