Velkommen til årets dresinsesongen 2024. 

Opplev kulturminnet gamle Valdresbanen på dresin!

AS Valdresbanen og Interesseforeningen Nye Valdresbanen forestår dresinutleie 28. året på rad i 2024!

På nedlagte Valdresbanen kan det kjøres dresin på jernbaneskinnene mellom Dokka og Hov. Den 23,7 km lange dresintraséen byr på et variert landskap – langsmed Dokkadeltaet og Randsfjorden, over bruer, veier og elvefar, gjennom jorder, tett skog og fjellskjæringer. Omtrent midtveis ligger Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter med fugletårn og Sagvika badeplass. En dresintur på Valdresbanen er en unik opplevelse tett på naturen – noe for store som små! 

Tandemdresin (kr. 600) og enkeldresin (kr. 450) kan leies i begge ender av dresintraséen (se under). Dresinen har man hele dagen. Hvor lang en tur bestemmer man selv – man kan snu hvor man vil i traséen, og man snu og dra tilbake og avslutte der man startet. Hele traséen (en vei) tar ca. 2,5 timer.

 

NB!
– Sykkelhjelm og gul vest er påbudt. Ta med eget eller lån på utleiestedet. 
– Pga. vegetasjon langs traséen anbefales langbukser (ev. regnbukser etter regnbyger).
Tandemdresin: min. 2 pers. i normal sykkelform, min. 150 cm høye; + benk til 1 voksen / 2 barn.
Enkeltdresin: min. 1 pers. i normal sykkelform, min. 150 cm høy; + benk til 1 voksen / 2 barn.
Gavekort kan benyttes på Hov stasjon og ved online-booking fra Dokka (ikke ved drop-in).
– Se «Spørsmål & Svar»-siden for ofte stilte spørsmål.

___________________________________________________________________________________________

STARTPUNKT DOKKA: «DROP-IN» ELLER ONLINE-BOOKING – SELVBETJENING

Før dresinturen alle som skal på dresintur sette seg inn i disse SIKKERHETSREGLENE i utleiekontrakten og denne DRESINBRUKSANVISNINGEN. Dersom mulig, fyll ut og signer utleiekontrakten på forhånd og ta den med til Shell-stasjonen på Dokka. Se også instruks oppslått på stasjonsveggen.

På Dokka foregår dresinutleien vha. Shell Dokka (Storgata 54, 2870 Dokka): 

 • «Drop-in» på Shell: Møt opp og leie eventuelle ledige dresiner. NB! Forespørsler om ledige dresiner før personlig oppmøte på Shell kan ikke besvares.
 • Online-booking (min. 2 dager i forkant) på denne nettsiden. «Reservasjons ID» må fremvises og signert utleiekontrakt leveres for å få utlevert nøkkel/seter til dresin på Shell. 

– Inn- og utlevering av nøkkel/seter på Shell kl. 06.00–22.00. 

Dresinene står på Dokka stasjon, ca. 400 m fra Shell. Parkeringsplass på stasjonen.

Dresinutstyr i putekasse på Dokka stasjon: Sykkelkurver (1 pr/dresin), førstehjelpspakker (1 pr/dresin); sykkelhjelmer, gule vester. Putekassen låses opp med dresinnøkkelen.

___________________________________________________________________________________________

STARTPUNKT HOV: BOOKING PER TELEFON (tlf.nr. 941 55 734) – VIP SERVICE

I Hov leier man dresin på gamle Hov Stasjon (Lausgardsvegen 11, 2860 Hov); booking senest 1 time før ankomst, gjerne før. 

Hov Stasjon er et av de best bevarte stasjonsområdene langs Valdresbanen og et kulturminne (under istandsetting). «Dresinister» får lynkurs i dresinhåndtering og sikkerhetsgjennomgang ved ankomst, og får bl.a. oppleve stasjonsbygningens gamle godsekspedisjon. 

Hov Stasjon har dresinutstyr (sykkelkurver, førstehjelpspakker, sykkelhjelmer, gule vester) til utlån, samt ekstrautstyr som barneseter til de under 4 år, hundebur til små/mellomstore hunder. Parkeringsplass på stasjonen. Se også Hov Stasjon på FB.

___________________________________________________________________________________________

MAT & DRIKKE PÅ TUREN:

– Shell Dokka har et godt utvalg av baguetter og forskjellige boller – perfekt å ha med på tur.

– Fra Sagvika badeplass (omtrent midtveis i dresintraséen) er det ca. 15 min å gå til XY stasjonen, Odnes. 

– Fra ca. midt mellom Bjørnerud St. og Hov St., er det ca. 15 min. å gå til Lyngstrand Camping, hvor de har spisested og kiosk. 

– Fra Hov Stasjon er det ca. 15 min å gå til Hov sentrum hvor det er spisesteder og daglivare m.m..  

– I Dokka sentrum er det flere spisesteder, daglivarebutikker mv.

OVERNATTING:
– Klikk her eller på «dresinutleie» under «Om oss» på menylinjen for tips til overnattingssteder.

 _________________________________________________________________________________________________

Railbiking at Valdresbanen, a cultural heritage site

On the former railway line Valdresbanen, you can railbike on the tracks between Dokka and Hov. The 23.7 km long railbike route offers a varied landscape – along the Dokka Delta and the Randsfjorden, over bridges, roads and riverbeds, through fields, dense forest and rock cuts. About midway is the Dokkadelta national wetland center with a bird watch tower and Sagvika bathing area . A railbike trip on the Valdresbanen is a unique experience close to nature – suitable for all ages (not under 1 year)! 

Tandem bikes (NOK 600) and single bikes (NOK 450) rental at both ends of the line (see below). You have the bike for the whole day. You decide yourself how long a trip – you can turn around wherever you want on the route, and you must turn around and go back and finish where you started. The entire route (one way) takes approx. 2.5 hours.

 

NB!
– Bicycle helmet and yellow vest are mandatory
. Bring your own or borrow one at the rental location. – Because of. vegetation along the route, long pants are recommended (rain pants after rain).

 Tandem bike: min. 2 pers. in normal bicycle shape, min. 150 cm tall; + bench for 1 adult / 2 children. 

 Single bike: min. 1 pers. in normal bicycle shape, min. 150 cm tall; + bench for 1 adult / 2 children. 

 Gift cards can be used at Hov station and when booking online from Dokka (not at drop-in). 

– – See the « Questions & Answers » page for frequently asked questions.

  _______________________________________________________________________________________________________________

STARTING POINT DOKKA: «DROP-IN» OR ONLINE BOOKING – SELF-SERVICE

Before the biking tour, all participants must familiarize themselves with these SAFETY RULES in the rental contract and these  RAILBIKE HANDLING INSTRUCTIONS. If possible, fill in and sign the rental contract in advance and bring it to the Shell station at Dokka. See also the instructions posted on the station wall.

 

Railbike rentals at Dokka are transacted at Shell Dokka (Storgata 54, 2870 Dokka): 

 • «Drop-in» at Shell:Turn up and rent if available railbikes. NB! Inquiries about available bikes before turn up at Shell cannot be answered.
 • Online booking( 2 days in advance) on this website. «Reservation ID» must be presented and a signed rental contract delivered in order get the  key and seats for the railbike  at Shell. 

– Receive and return keys/seats at Shell between 06:00–22:00. 

– The railbikes are located at Dokka station, approx. 400 m from Shell.  Car park at the station.

– Railbike equipment in the outdoor deck box at Dokka station: Baskets (1 per bike), first aid kits (1 per bike), helmets and yellow vests. (Key to railbike locks also fits the lock on the deck box).

 

___________________________________________________________________________________________________

STARTING POINT HOV: BOOKING BY TELEPHONE (tel. no. 941 55 734) – VIP SERVICE

In Hov you can rent railbikes at the old train station (Hov Stasjon, Lausgardsvegen 11, 2860 Hov); booking no later than 1 hour before arrival, preferably before. Railbikers get a crash course in railbike handling and railbiking safety on arrival.

Hov Station has necessary railbiking equipment (baskets, first aid kits, helmets, yellow vests) for lend out, as well as additional equipment such as seats for children under 4, dog cages for small/medium-sized dogs. Car park  at the station. See also Hov Stasjon on FB.

Hov Station is one of the best-preserved station buildings and station areas along the line and is a cultural heritage site (under restoration). You can experience the ambience of the old days, and the station building’s old cargo office, with a small exhibition and museum shop, is open to the public. The public toilet is also a cultural heritage site.

___________________________________________________________________________________________

FOOD & DRINKS ON THE TRIP:

– Shell Dokka has a good selection of baguettes and various buns – perfect to take on a trip.

– From Sagvika bathing place (about midway in the tour) ca. 15 minutes’ walk to the restaurant Bjørnen . 

– From approx. midway between Bjørnerud St. and Hov St., ca. 15 minutes’ walk to Lyngstrand Camping, where they have a eating place and kiosk. 

– From Hov Station ca. 15 minutes’ walk to the centre of Hov where you find places to eat, supermarkets etc. 

– In the centre of Dokka there are several places to eat, supermarkets, etc.

ACCOMMODATION:
– Click here or on «dressinutleie» under «Om oss» on the menu bar for list of overnight accommodations.

 

Dresinutleie 2024

GENERELL INFORMASJON

 • Pris (dagsleie): Tandemdresin kr. 600,- ; Enkeldresin kr. 450,-
 • Hvis du skal innløse og betale med gavekort fra YouWish på vår hjemmeside , skriver du «YouWish» i boksen merket «Kupong» i bestillings-skjemaet, og så skriver du gavekortnummeret i boksen merket «YouWish verdibevisnummer». Du kan også benytte gavekort på Hov stasjon ved start av dresintur derfra. Du kan dessverre IKKE benytte gavekort ved «Drop-In» fra SHELL stasjonen på Dokka.
 • Les vår BRUKSANVISNING i hvordan en dresin fungerer. (Anbefales sterkt før et besøk, hvis ikke må   man få papirversjon på Shell). 
 • Les KONTRAKT OG REGLER for bruk av dresin.
 • Pga vegetasjon må man sykle med LANGBUKSER. Har det vært regnbyger er det anbefalt regnbukse.
 • SYKKELHJELM ER PÅBUDT.
 • Se også  «Spørsmål & Svar» her på hjemmesiden vår for ofte stilte spørsmål.

 

UTLEIE FRA DOKKA –  «Drop-in» eller online booking

På Dokka leier du dresin(er) ved å:

 • Enten «Drop-in» på SHELL Dokka (møte opp) og leie på dagen hvis det er ledige dresiner. (NB! SHELL skal IKKE kontaktes angående bestillinger eller praktiske spørsmål. Ta i stedet kontakt med AS Valdresbanen på tlf. eller e-post under «Kontakt oss»).
 • Eller bestille dresin på vår hjemmeside (minimum 2 dager i forkant). Klikk på knappen «Booking» øverst på siden så kommer du inn på vårt bestillingssystem. Du kan benytte et DEBET / KREDITTKORT eller en PayPal konto ved betaling.  (Du trenger ikke en PayPal konto for å benytte vår betalingsløsning.)  Ved gjennomført kjøp får du en bekreftelse med  en «Reservasjons ID» som må fremvises ved utlevering av nøkkel til dresin på Shell-stasjonen. Har du mulighet, skriv gjerne ut og fyll inn kontrakten (jf. «Generell informasjon» over) på forhånd og ta den med til Shell-stasjonen.  NB! Ved bestilling av tandem og singel dresin til samme tur må det av tekniske grunner gjøres separat og begge booking-nummer må tas med og forevises ved utlevering.

Inn- og utlevering av dresinutstyr (nøkkel og seter) på SHELL (Storgata 54) i åpningstiden kl. 06–23 og kurver, hjelmer og førstehjelpspakke tilbake i putekasse på stasjonen. Du må lese og underskrive dresinreglementet for å få utdelt dresinutstyr. Du kan også betale på SHELL. Ved kjøp av dresinturer på vår hjemmeside må du skrive ut bekreftelsen og forevise den på SHELL.
Dresinene står parkert på Dokka stasjon, 400 m fra Shell.

 

UTLEIE FRA HOV  – bestille per telefon (tlf. 941 55 734)  min. 1 time i forkant

I Hov leier du dresiner på gamle Hov Stasjon (Lausgardsvegen 11, 2860 Hov). Du må bestille dresin(er) via telefon senest 1 time før ankomst. 

På Hov Stasjon får du/dere lynkurs i dresinhåndtering og sikkerhetsinfo ved ankomst. (Betaling via VIPPS eller kontant på stedet). Dresinutstyr blir utlevert på Hov Stasjons «Godsekspedisjon». Hov Stasjon er et kulturminne under istandsetting. 

MAT & DRIKKE, OVERNATTING
Dersom du vil ha med deilig mat på turen, kan SHELL tilby baguetter (Ost/Skinke, karbonade, egg/dbacon, roastbeef og Dokkabaguett) og boller (rosiner, sjokolade, hvete, spelt).

Klikk på dresinutleie i menyen for tips til overnattingssteder.

 

Rent a draisine on Valdresbanen i Norway

You are welcome to rent draisines (rail bikes or trolleys) between Dokka and Hov (23,7 km). Dokka is situated 43 km west of Gjøvik and 56 km east of Fagernes in Valdres. You may hire a draisine at the Shell-station, Storgata 54, Dokka (06.00-23.00). You park your car at Dokka station. From Dokka the old railwy line runs along the river Dokka, the Dokka delta an the lake Randsfjorden.
At Sagvika, 10 km east of Dokka, you can go for a swim in Randsfjorden. Here it is also nice to take a rest.

Because of vegetation along the line, we recommend long-legged trousers.

Take a draisine trip on Valdresbanen is an unique adventure!

To book a tour in advance send an email til post@valdresbanen.no

Please read our CONTRACT
If possible, bring a printed and filled in version to SHELL

We incourage you to bring your own helmets and yellow vests, if not you can find it in the pillowbox at Dokka railwaystation.

.

Prices:
Tandem: kr 600
Single draisine: 450

 

Maak een uitstapje met een spoorfiets (draisine) op de Valdresspoorweg in Noorwegen

Heb je zin om te proberen fietsen op oude treinsporen? Dan is deze fietstocht op de oude Valdresspoorweg iets voor jou. Je huurt de spoorfietsen (draisinen) in Dokka, een dorpje gelegen op 43 km ten westen van Gjøvik en 56 km ten oosten van Fagernes in Valdres. Met de gehuurde spoorfietsen leg je het traject Dokka-Hov af, dit is 23,7 km lang. Vanaf Dokka rijd je langs de rivier Dokka, de Dokkadelta en Randsfjorden. In de buurt van Sagvika is er een mooie plek om pootje te baden. Dit is ongeveer 10 km vanaf Dokka.

Spoorfietsen kan men huren in het Shell-tankstation in Dokka, Storgata 54 (06.00-23.00). Reserveren is mogelijk post@valdresbanen.no. Normaal gezien zijn er voldoende fietsen ter beschikking. Omwille van de begroeiing raden we aan om een lange broek te dragen.

Een fietstocht op oude treinsporen brengt je dicht bij de natuur, en is echt een unieke beleving.

We raden je aan om je eigen helmen en gele hesjes mee te nemen, zo niet, dan kun je deze vinden in de pillowbox op het treinstation van Dokka.

Prijzen voor de huur van spoorfietsen:

Tandem: kr 600
Eenpersoonsfiets: kr 450

Valdresbanekalenderen 2024

Valdresbanekalenderen for 2024 – den 16. i rekka – er klar fra Land Trykkeri og kan nå bestilles portofritt ved å betale beløpet inn til Nye Valdresbanen på konto: 2050.47.07785. Merk betalinga med Valdresbanekalenderen 2024.

Pris inkl. porto:

 • 1 stk kr 135
 • 2 stk kr 240
 • 3 stk kr 300
 • 4 stk kr 370
 • 5 stk kr 440
 • 6 stk kr 510
 • Flere enn 6 stk betales kr 70 ekstra pr. kalender

For bøker og andre varer, se På Banen nr. 3. Vi ser helst at du betaler inn på bank, men du kan også betale på Vipps: 17587. Merk da med «Kalender», navn og din adresse.

Ingen ras på dresinbanen

Bjørn Karsrud, Jonny Rosenberg og Torgrim Kristoffersen konstaterer at det ikkje har gått ras på dresinbanen og jublar over at dresintrafikken på Valdresbanen kan settast i gang att.

På visitasjonsrunden etter raset kunne Valdresbanens tre linjevisitørar (bildet) også sjå at  den nye fyllinga nord for Fluberg overlevde ekstremvêret «Hans». Vårflaumen tok ein del av denne fyllinga. Den vart utbetra gjennom tilkjøring av seks lastebillass med kult og sprengstein, og frakta ned til rasstaden med Valdresbanens skinnegåande traktor. Det skjedde etter stor dugnadsinnsats. Valdresbanen var elles føre var og rydda opp i ein tilgrensande bekk og stikkrenne dagen før uvêret sette inn.

På to plassar har Valdresbanens frivillige banemannskap grøfta bekkevatn vekk ved å lage veit mellom to sviller. Elles er banen i god stand til dresinkjøring.

Men det heftige regnvêret har ført til stor grasvekst langs sporet. Valdresbanen anbefaler derfor dresinsylistane å bruke lang bukse. På grunn av uvêret var Valdresbanen stengd 7. – 16. august. Dresintrafikken vart sett i gang att torsdag 17. august.

VALDRESEKSPRESSEN – Reprodusert plakat fra 1928

Valdresbanen har i forbindelse med Midtpunktfestivalen fått reprodusert plakaten for salg til interesserte. Vi kan derfor tilby denne for kr. 220,- som dekker porto og emballasje. Bestilling sendes ved å innbetale beløpet til bankgirokonto: 2140.04.46358 eller Vipps til 17587 og merk innbetalingen med PLAKAT.. Størrelse er 50×70 cm.
 
NB !!! Ved bruk av VIPPS må du også huske å skrive din adresse og poststed i meldings-rubrikken, ellers vet vi ikke hvor vi skal sende din plakat.

 

Jernbaneeventyret som det ikke ble noe av

Bestill boka  » Jernbaneeventyret som det ikke ble noe av «  – nå!

20. april var det 30 år siden Nye Valdrebanen (NVB) ble stiftet. I den sammenheng gir NVB og AS Valdresbanen ut boka Jernbaneeventyret som det ikke ble noe av. Forfatter er Jahn Børe Jahnsen, tidligere styreleder og aktiv frivillig medarbeider på Valdresbanen. Boka handeler om fantastisk spektakulære jernbaneprosjekter: linjene Fagernes–Lærdalsøyri, Hen–Fagernes, Leira–Gol, Torpo–Sel og Torpo–Lillehammer, pluss Gjøvik–Lillehammer. Den er utstyrt med gamle kart og bilder fra områdene der stasjoner og baner var nøyaktig planlagt. 

Du kan bestille boka til en pris av kr 320,-  ved å betale beløpet til AS Valdresbanen’s konto nr. 2140.04.46323 eller Vipps til 17587. Merk betalingen med «Jernbaneeventyret» For ekstra eksemplarer plusser du på summen. Ved å kjøpe boka støtter du Valdresbanens arbeid.

NB !!! Ved bruk av VIPPS må du også huske å skrive din adresse og poststed i meldings-rubrikken, ellers vet vi ikke hvor vi skal sende din bok.