Velkommen til årets dresinsesongen 2024. 

Opplev kulturminnet gamle Valdresbanen på dresin!

AS Valdresbanen og Interesseforeningen Nye Valdresbanen forestår dresinutleie 28. året på rad i 2024!

På nedlagte Valdresbanen kan det kjøres dresin på jernbaneskinnene mellom Dokka og Hov. Den 23,7 km lange dresintraséen byr på et variert landskap – langsmed Dokkadeltaet og Randsfjorden, over bruer, veier og elvefar, gjennom jorder, tett skog og fjellskjæringer. Omtrent midtveis ligger Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter med fugletårn og Sagvika badeplass. En dresintur på Valdresbanen er en unik opplevelse tett på naturen – noe for store som små! 

Tandemdresin (kr. 600) og enkeldresin (kr. 450) kan leies i begge ender av dresintraséen (se under). Dresinen har man hele dagen. Hvor lang en tur bestemmer man selv – man kan snu hvor man vil i traséen, og man snu og dra tilbake og avslutte der man startet. Hele traséen (en vei) tar ca. 2,5 timer.

 

NB!
– Sykkelhjelm og gul vest er påbudt. Ta med eget eller lån på utleiestedet. 
– Pga. vegetasjon langs traséen anbefales langbukser (ev. regnbukser etter regnbyger).
Tandemdresin: min. 2 pers. i normal sykkelform, min. 150 cm høye; + benk til 1 voksen / 2 barn.
Enkeltdresin: min. 1 pers. i normal sykkelform, min. 150 cm høy; + benk til 1 voksen / 2 barn.
Gavekort kan benyttes på Hov stasjon og ved online-booking fra Dokka (ikke ved drop-in).
– Se «Spørsmål & Svar»-siden for ofte stilte spørsmål.

___________________________________________________________________________________________

STARTPUNKT DOKKA: «DROP-IN» ELLER ONLINE-BOOKING – SELVBETJENING

Før dresinturen alle som skal på dresintur sette seg inn i disse SIKKERHETSREGLENE i utleiekontrakten og denne DRESINBRUKSANVISNINGEN. Dersom mulig, fyll ut og signer utleiekontrakten på forhånd og ta den med til Shell-stasjonen på Dokka. Se også instruks oppslått på stasjonsveggen.

På Dokka foregår dresinutleien vha. Shell Dokka (Storgata 54, 2870 Dokka): 

  • «Drop-in» på Shell: Møt opp og leie eventuelle ledige dresiner. NB! Forespørsler om ledige dresiner før personlig oppmøte på Shell kan ikke besvares.
  • Online-booking (min. 2 dager i forkant) på denne nettsiden. «Reservasjons ID» må fremvises og signert utleiekontrakt leveres for å få utlevert nøkkel/seter til dresin på Shell. 

– Inn- og utlevering av nøkkel/seter på Shell kl. 06.00–22.00. 

Dresinene står på Dokka stasjon, ca. 400 m fra Shell. Parkeringsplass på stasjonen.

Dresinutstyr i putekasse på Dokka stasjon: Sykkelkurver (1 pr/dresin), førstehjelpspakker (1 pr/dresin); sykkelhjelmer, gule vester. Putekassen låses opp med dresinnøkkelen.

___________________________________________________________________________________________

STARTPUNKT HOV: BOOKING PER TELEFON (tlf.nr. 941 55 734) – VIP SERVICE

I Hov leier man dresin på gamle Hov Stasjon (Lausgardsvegen 11, 2860 Hov); booking senest 1 time før ankomst, gjerne før. 

Hov Stasjon er et av de best bevarte stasjonsområdene langs Valdresbanen og et kulturminne (under istandsetting). «Dresinister» får lynkurs i dresinhåndtering og sikkerhetsgjennomgang ved ankomst, og får bl.a. oppleve stasjonsbygningens gamle godsekspedisjon. 

Hov Stasjon har dresinutstyr (sykkelkurver, førstehjelpspakker, sykkelhjelmer, gule vester) til utlån, samt ekstrautstyr som barneseter til de under 4 år, hundebur til små/mellomstore hunder. Parkeringsplass på stasjonen. Se også Hov Stasjon på FB.

___________________________________________________________________________________________

MAT & DRIKKE PÅ TUREN:

– Shell Dokka har et godt utvalg av baguetter og forskjellige boller – perfekt å ha med på tur.

– Fra Sagvika badeplass (omtrent midtveis i dresintraséen) er det ca. 15 min å gå til XY stasjonen, Odnes. 

– Fra ca. midt mellom Bjørnerud St. og Hov St., er det ca. 15 min. å gå til Lyngstrand Camping, hvor de har spisested og kiosk. 

– Fra Hov Stasjon er det ca. 15 min å gå til Hov sentrum hvor det er spisesteder og daglivare m.m..  

– I Dokka sentrum er det flere spisesteder, daglivarebutikker mv.

OVERNATTING:
– Klikk her eller på «dresinutleie» under «Om oss» på menylinjen for tips til overnattingssteder.

 _________________________________________________________________________________________________

Railbiking at Valdresbanen, a cultural heritage site

On the former railway line Valdresbanen, you can railbike on the tracks between Dokka and Hov. The 23.7 km long railbike route offers a varied landscape – along the Dokka Delta and the Randsfjorden, over bridges, roads and riverbeds, through fields, dense forest and rock cuts. About midway is the Dokkadelta national wetland center with a bird watch tower and Sagvika bathing area . A railbike trip on the Valdresbanen is a unique experience close to nature – suitable for all ages (not under 1 year)! 

Tandem bikes (NOK 600) and single bikes (NOK 450) rental at both ends of the line (see below). You have the bike for the whole day. You decide yourself how long a trip – you can turn around wherever you want on the route, and you must turn around and go back and finish where you started. The entire route (one way) takes approx. 2.5 hours.

 

NB!
– Bicycle helmet and yellow vest are mandatory
. Bring your own or borrow one at the rental location. – Because of. vegetation along the route, long pants are recommended (rain pants after rain).

 Tandem bike: min. 2 pers. in normal bicycle shape, min. 150 cm tall; + bench for 1 adult / 2 children. 

 Single bike: min. 1 pers. in normal bicycle shape, min. 150 cm tall; + bench for 1 adult / 2 children. 

 Gift cards can be used at Hov station and when booking online from Dokka (not at drop-in). 

– – See the « Questions & Answers » page for frequently asked questions.

  _______________________________________________________________________________________________________________

STARTING POINT DOKKA: «DROP-IN» OR ONLINE BOOKING – SELF-SERVICE

Before the biking tour, all participants must familiarize themselves with these SAFETY RULES in the rental contract and these  RAILBIKE HANDLING INSTRUCTIONS. If possible, fill in and sign the rental contract in advance and bring it to the Shell station at Dokka. See also the instructions posted on the station wall.

 

Railbike rentals at Dokka are transacted at Shell Dokka (Storgata 54, 2870 Dokka): 

  • «Drop-in» at Shell:Turn up and rent if available railbikes. NB! Inquiries about available bikes before turn up at Shell cannot be answered.
  • Online booking( 2 days in advance) on this website. «Reservation ID» must be presented and a signed rental contract delivered in order get the  key and seats for the railbike  at Shell. 

– Receive and return keys/seats at Shell between 06:00–22:00. 

– The railbikes are located at Dokka station, approx. 400 m from Shell.  Car park at the station.

– Railbike equipment in the outdoor deck box at Dokka station: Baskets (1 per bike), first aid kits (1 per bike), helmets and yellow vests. (Key to railbike locks also fits the lock on the deck box).

 

___________________________________________________________________________________________________

STARTING POINT HOV: BOOKING BY TELEPHONE (tel. no. 941 55 734) – VIP SERVICE

In Hov you can rent railbikes at the old train station (Hov Stasjon, Lausgardsvegen 11, 2860 Hov); booking no later than 1 hour before arrival, preferably before. Railbikers get a crash course in railbike handling and railbiking safety on arrival.

Hov Station has necessary railbiking equipment (baskets, first aid kits, helmets, yellow vests) for lend out, as well as additional equipment such as seats for children under 4, dog cages for small/medium-sized dogs. Car park  at the station. See also Hov Stasjon on FB.

Hov Station is one of the best-preserved station buildings and station areas along the line and is a cultural heritage site (under restoration). You can experience the ambience of the old days, and the station building’s old cargo office, with a small exhibition and museum shop, is open to the public. The public toilet is also a cultural heritage site.

___________________________________________________________________________________________

FOOD & DRINKS ON THE TRIP:

– Shell Dokka has a good selection of baguettes and various buns – perfect to take on a trip.

– From Sagvika bathing place (about midway in the tour) ca. 15 minutes’ walk to the restaurant Bjørnen . 

– From approx. midway between Bjørnerud St. and Hov St., ca. 15 minutes’ walk to Lyngstrand Camping, where they have a eating place and kiosk. 

– From Hov Station ca. 15 minutes’ walk to the centre of Hov where you find places to eat, supermarkets etc. 

– In the centre of Dokka there are several places to eat, supermarkets, etc.

ACCOMMODATION:
– Click here or on «dressinutleie» under «Om oss» on the menu bar for list of overnight accommodations.