Hvor lang tid bruker man for å sykle ca 1 mil ?

Man bruker ca. 1 time på å sykle 1 mil på dresin. 

Av sikkerhetsmessige grunner er tillatte max. fart for dresin 12 km/t (joggefart). Skinnegangen er skjør og slitt flere steder; avsporing i høy hastighet kan medføre alvorlige person- og materiellskader. Deler av dresintraséen går gjennom bolig- og hytteområder, og her kan det være lokalbefolkning, barn og dyr som krysser linjen. 

(Det er mulig å komme opp i en fart på ca. 30 km/t med dresin, men det vil være til stor fare både for de på gjeldende dresin og for andre mennesker og dresiner på linjen – så pass på!).